กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการและเจ้าหน้าที่

  • เอกอัคราชทูต

นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ 

หมายเลขติดต่อ +51 1 6375620 -1 อีเมล์ : thailim@mfa.go.th

________________________________________________________________________________

  • อัครราชทูตที่ปรึกษา

นางชญานิษฐ์ ปาสาทิกะ

หมายเลขติดต่อ +51 1 6375620 -1 ต่อ 112 อีเมล์ : thailim@mfa.go.th

________________________________________________________________________________

  • เลขานุการเอก / เจ้าหน้าที่กงสุล

นายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง 

หมายเลขติดต่อ +51 1 6375620-1 ต่อ 111 อีเมล์ : pathompongs@mfa.go.th

________________________________________________________________________________

  • เลขานุการเอก / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ

นายกีรดิต สัจเดว์ 

หมายเลขติดต่อ +51 1 6375620 -1 ต่อ 103 อีเมล์ : kiradit@hotmail.com

________________________________________________________________________________

  • เลขานุการตรี / เจ้าหน้าที่คลัง

นางจิราพร กลางทุ่ง 

หมายเลขติดต่อ +51 1 6372560-1 ต่อ 102 อีเมล์ : jirapornp@mfa.go.th