เว็บไซต์และข่าวที่น่าสนใจ : กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day 2019) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  News

เว็บไซต์และข่าวที่น่าสนใจ : กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day 2019) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day 2019) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย พิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาที่บริเวณลานน้ำพุ หน้าวิเทศสโมสร การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และซุ้มของสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ที่มาร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชนในหัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน