ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ข่าวสารนิเทศ "การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู" News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ข่าวสารนิเทศ "การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู"

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

๑. ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (ในราชอาณาจักร) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ขอประกาศกำหนดวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร โดยให้มีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรณ ที่เลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เลขที่ ๖๗๘ ถนน Coronel Portillo เขต San Isidro กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. (ผู้ใช้สิทธิฯ ต้องนำบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือเอกสารของทางราชการ ที่มีภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง)

 

๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ จนถึงเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

                 ๒.๑ ลงทะเบียนด้วยตัวเองกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสามารถยื่นแบบคำขอลงทะเบียนฯ สส. ๑/๗ (นร) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ๑) บัตรประชาชน ๒) หนังสือเดินทาง ๓) บัตรหรือเอกสารของทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.) ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น

 

                 ๒.๒ กรณีไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

                        ๒.๒.๑ ส่งแบบคำขอลงทะเบียนฯ สส. ๑/๗ (นร) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ตามข้อ ๒.๑ มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามช่องทางต่อไปนี้

                                    - ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ Embajada del Reino de Tailandia en Lima, Av. Coronel Portillo 678, San Isidro, Lima 27, Perú) โดยเขียนกำกับบนซองว่า “เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”

                                    - ทางโทรสาร ที่หมายเลข +๕๑ ๑ ๖๓๗ ๕๖๒๗

                                    - ทางอีเมล ที่ thailim@mfa.go.th

                        ๒.๒.๒ ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยยื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามข้อ ๒.๑

 

                 ๒.๓ ยื่นคำขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ khonthai.com หรือ ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad โดยต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ในระบบ ดังนี้ ๑.) ชื่อ/นามสกุล ๒.) วันเดือนปีเกิด ๓.) เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ๔.) เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ๔.) เลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ๕.) สถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา / วิธีการเลือกตั้งแบบ “คูหา”)

หมายเหตุ กรณีประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิฯ ที่ประเทศไทย ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิฯ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการออกเสียงหรือสถานที่ ขอยกเลิกการลงทะเบียน ขอให้ระบุความประสงค์ในแบบคำขอลงทะเบียนฯ สส. ๑/๗ (นร) ข้างต้น และส่งมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้ง ตามแนวทางในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ข้างต้น หรือ แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ khonthai.com ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

 

๓. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ www.thaiembassy.org/lima หรือทาง Facebook page ที่ www.facebook.com/thaiembassylima/

 

๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา thailim@mfa.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ +๕๑ ๑ ๖๓๗ ๕๖๒๐ - ๑ ในวันทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. และนอกเวลาราชการโปรดติดต่อหมายเลข Hotline +๕๑ ๙๔๐ ๓๘๓ ๑๘๕