กระทรวงการต่างประเทศ

List of Officers

  • Ambassador

Mrs. Kesanee Palanuwongse

Tel. +51 1 6375620 -1 

E-mail : thailim@mfa.go.th

____________________________________________

  • Minister Counsellor

Mrs.Chayanit Pasatika

Tel. +51 1 637 5620-1 ext. 112

E-mail: thailim@mfa.go.th

____________________________________________

  • First Secretary

Mr. Pathompong Singthong 

Tel. +51 1 637 5620-1 ext. 111

E-mail: pathompongs@mfa.go.th

____________________________________________

  • First Secretary

Mr. Kiradit Sachdev, 

Tel. +51 1 637 5620-1 ext. 103

E-mail: kiradit@hotmail.com

____________________________________________

  • Third Secretary

Mrs. Jiraporn Klangtung, 

Tel. +51 1 637 5620-1 ext. 102

E-mail: jirapornp@mfa.go.th