ข่าวเด่น : การมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนไทยในคูเวต News

ข่าวเด่น : การมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนไทยในคูเวต

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนไทยในคูเวต ได้แก่ ชมรมคนไทย และกลุ่ม Life Connection Church โดยมีนายสมนึก สายประเสริฐ ประธานชมรมคนไทยในคูเวต และ Pastor Allan P. Dytianquin , LCC Senior Pastor และ Pastor Aris Canlas, LCC Lead Pastor เป็นผู้รับมอบเงิน

ชมรมคนไทยในคูเวตเป็นการรวมตัวกันของคนไทยหลายสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในคูเวต ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการจัดงานต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมดำเนินงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมการพบปะสังสรรค์ การแสดงน้ำใจไมตรี การสร้างความภูมิใจในชาติ และ    ความสามัคคีในหมู่คนไทยในคูเวต อาทิ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานวันสงกรานต์ การแข่งขันฟุตซอล  ประเพณี และโครงการกงสุลสัญจร เป็นต้น

              Life Connection Church เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์แห่งหนึ่งที่อยู่ในคูเวต สมาชิกในกลุ่ม Life Connection Church ส่วนใหญ่เป็นคนฟิลิปปินส์จากหลายสาขาอาชีพ ดำเนินกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดปี อาทิ การมอบเงินทุนช่วยคน                ไร้การศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา การช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานและสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ในคูเวต รวมทั้งการเป็นอาสาสมัครให้บริการตรวจสุขภาพในโครงการกงสุลสัญจร   ของสถานเอกอัครราชทูตฯ