ข่าวเด่น : การส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวตจากฟิลิปปินส์เป็นอินโดนีเซีย News

ข่าวเด่น : การส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวตจากฟิลิปปินส์เป็นอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ออท. ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Handover Ceremony  ของ ACK ณ  สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำคูเวต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนประธาน ACK จากฟิลิปปินส์ไปสู่อินโดนีเซีย โดยพิธีในงานประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์โดยเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย การฉายวีดีโอผลการดำเนินงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2560 การมอบธงอาเซียนจากเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ใหักับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และการรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ อินโดนีเซียจะรับตำแหน่งจนถึงเดือน มิ.ย. 61 และไทยจะรับตำแหน่งต่อตั้งแต่ ก.ค. 61 – ธ.ค. 62