ข่าวเด่น : คณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางมาเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 54 ที่คูเวต News

ข่าวเด่น : คณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางมาเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 54 ที่คูเวต

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ทำเนียบ ออท. คณะผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำโดยศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 54 ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2562 การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยไทยได้รับเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศเอเชียให้ดำรงตำแหน่งคณะมนตรีของ INTOSAI ร่วมกับญี่ปุ่น นอกจากนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของไทยยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของคูเวต