Top Stories : อุปทูตมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมของชมรมนักศึกษาไทยในคูเวต News

Top Stories : อุปทูตมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมของชมรมนักศึกษาไทยในคูเวต

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี อุปทูต ณ คูเวต ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของชมรมนักศึกษาไทยในคูเวต สำหรับปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมีนายชาร์ฟิก เต๊ะ

ประธานชมรมนักศึกษาไทยในคูเวตเป็นผู้รับมอบเงิน ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมของชมรมฯ รวมถึงกิจกรรมด้านวิชาการ โต้วาที กีฬาสี และทัศนศึกษา นอกเหนือจากการเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลักของชมรมแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังให้การดูแลสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของนักเรียนไทยในคูเวต

ปัจจุบัน ชมรมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 55 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 32 คน และนักเรียนหญิง 23 คน เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 21 คน นักศึกษาระดับวิทยาลัย 6 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 28 คน