บริการ

เอกสารเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

การขอรับหนังสือรับรองการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562)

1. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

                                    1.1        บัตรประจำตัวประชาชน

                                    1.2        หนังสือเดินทาง

                                    1.3        สำเนาทะเบียนบ้าน

                                    1.4        ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙) (หรือสำเนา)

                                    1.5        หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. ๓๕) (หรือสำเนา)

                                    1.6        บัตรประจำตัวนักศึกษา (หากมี)

                                    1.7        หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ฉบับจริง ซึ่งระบุคณะ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา และระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตรอย่างชัดเจน

                                    1.8        คำแปลหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาไทยเท่านั้น เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทำการรับรอง โดยพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์มาให้เรียบร้อย และให้ผู้แปลเขียนรับรองว่า “รับรองคำแปลถูกต้อง” หรือ “Certify Correct Translation” ที่มุมขวาด้านล่างของเอกสารคำแปลพร้อมลงชื่อกำกับ (ทั้งนี้ ผู้ขอหนังสือรับรองฯ จะแปลและรับรองคำแปลด้วยตนเองก็ได้)

 2. วิธีดำเนินการและค่าธรรมเนียม

                                    2.1        ผู้ร้องยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน

                                    2.2        หากตรวจสอบเอกสารแล้วครบถ้วนถูกต้อง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือรับรองการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด) และประทับรับรองคำแปลภาษาไทยของหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่มายื่นคำร้อง

                                    2.3        ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปล 125 หยวน (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าหยวนถ้วน)

***************************************************************