กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการ|Name List of Staff

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

 

 

นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์ กงสุล

Mr. Vorapong Vadhanasindhu, Consul

นายวีระธัน บุญประสงค์กิจ กงสุล

Mr. Weeratan Bunprasongkij, Consul

นางสาวณิชกานต์ ศรีไชยวาน กงสุล

Ms. Nichakan Srichaiwan, Consul

นางสุรีย์ พรงาม รองกงสุล

Mrs. Suree Pornngarm, Vice Consul