กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการ|Name List of Staff

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่

Miss Nitivadee Manitkul, Consul-General

นางนาฏพร นิติมนตรี กงสุล

Mrs. Narttaphorn Nitimontree, Consul

นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์ กงสุล

Mr. Vorapong Vadhanasindhu, Consul

นายวีระธัน บุญประสงค์กิจ กงสุล

Mr. Weeratan Bunprasongkij, Consul

นางสาวนิศากร ลิขิตวัฒนโสภณ รองกงสุล

Miss Nisakorn Likitwattanasophon, Vice Consul