ข่าวเด่น : Congratulatory Message from the Prime Minister of the Kingdom of Thailand to the Premier of the State Council of the People’s Republic of China on the Auspicious Occasion of the 45th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China, 1 July 2020 News

ข่าวเด่น : Congratulatory Message from the Prime Minister of the Kingdom of Thailand to the Premier of the State Council of the People’s Republic of China on the Auspicious Occasion of the 45th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China, 1 July 2020

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
 

- คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ –
สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี
ถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

* * * * *

ฯพณฯ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะครบรอบ ๔๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ในโอกาสพิเศษอันเป็นมงคลนี้ ในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติที่จะส่งคำอวยพรอย่างจริงใจมาถึงท่าน และผ่านท่านไปยังรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองประเทศ 

เมื่อมองย้อนกลับไปบนเส้นทางแห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน นับเป็นความพิเศษที่ทั้งสองประเทศได้แบ่งปันความทรงจำอันล้ำค่าและฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากร่วมกัน สิ่งนี้ได้ช่วยหล่อหลอมเป็นความผูกพันอันใกล้ชิดและลึกซึ้งระหว่างไทยกับจีนที่ไม่เพียงครอบคลุมความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลกลาง แต่ยังได้ขยายไปสู่รัฐบาลระดับมณฑล ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนของพวกเรา ความสัมพันธ์พิเศษนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับคำกล่าวในภาษาจีนที่ว่า “ไทยกับจีนใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน” (Zhong-Tai Yi Jia Qin)

ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีที่ผ่านมา ไทยกับจีนได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด อันนำมาซึ่ง “การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "นโยบายจีนเดียว" 
ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันต่อสันติภาพ 
ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา ผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงไทยและจีนต่างมีมิตรไมตรีต่อกันและติดต่อสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งได้กระชับให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือน ในด้านเศรษฐกิจ นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ปริมาณการค้าทวิภาคีได้เพิ่มขึ้นถึง ๓,๐๐๐ เท่า ขณะที่การลงทุนสะสมระหว่างกันมีมูลค่ามากกว่า ๑๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนมากที่สุดในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเยือนไทย ทั้งสองประเทศต่างให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันและภายในภูมิภาคผ่านโครงการความร่วมมือรถไฟไทย - จีน เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนก็มีพลวัตเช่นกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างสองประเทศ การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีนยังครอบคลุมความร่วมมือในกรอบอาเซียน - จีน กรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง และกรอบ ACMECS รวมทั้งเวทีพหุภาคีอื่น ๆ ในการนี้ ไทยสนับสนุนบทบาทอันสร้างสรรค์และในเชิงรุกของจีน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงที่จะแสดงบทบาทของจีนในฐานะประเทศมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบในเวทีระหว่างประเทศ

ขณะที่เรากำลังก้าวสู่ความสัมพันธ์ในทศวรรษถัดไป ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นที่ไทยและจีนจะร่วมมือกันรับมือกับความท้าทายที่เราจะต้องเผชิญด้วยจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของรัฐบาลไทยที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อยกระดับและขยายขอบเขตของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 

--------------------------------------

H.E. General Prayut Chan-o-cha (Ret.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand, sent a congratulatory message to H.E. Mr. Li Keqiang, Premier of the State Council of the People’s Republic of China, on the auspicious occasion of the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China on 1 July 2020, as follows: 

Office of the Prime Minister,
Government House,
BANGKOK.

16 June B.E. 2563 (2020)

Excellency,

On 1 July 2020, the Kingdom of Thailand and the People’s Republic  of China will mark the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations. On this auspicious occasion, and on behalf of the Royal Thai Government and people of the Kingdom of Thailand, I have the honour to extend to Your Excellency and, through you, to the Government and people of the People’s Republic of China, my sincere felicitations. I would also like to express my sincere gratitude to 
His Excellency President Xi Jinping and Your Excellency for the importance placed on promoting relations between our two countries.     

Looking back on the journey of friendship and cooperation between Thailand and China, it is distinguishing that our two countries have shared many precious memories and weathered difficult periods together. This has forged a close and deep connection between Thailand and China, extending beyond the realm of national governments to provincial administrations, the private sector, civil society and our peoples. Indeed, this special relationship is aptly described by the Chinese saying “Zhong-Tai Yi Jia Qin.” 

Over the past 45 years, Thailand and China have made remarkable progress in developing our relationship into a Comprehensive Strategic Cooperative Partnership founded on the principles of the “One-China Policy”, mutual trust, mutual respect and mutual benefit, including a common vision of peace, prosperity and sustainable development.

Thai and Chinese Leaders and high-level officials have long shared a friendly rapport and engaged in open communication, particularly enhanced through exchanges of visits. On the economic front, the volume of trade between Thailand and China has increased 3,000-fold while two-way investment has amounted to over USD 12 billion since the establishment of diplomatic relations. China is now Thailand’s largest trading partner, while Chinese tourists comprise  the largest number of tourists visiting Thailand. Both countries place importance on promoting connectivity with one another and the region through the Thailand-China Railway Cooperation Project, with a view to complementing the Belt and Road Initiative (BRI) and the Thailand 4.0 national development strategy. People-to-people relations are equally dynamic, with increased educational, sports, and cultural exchanges contributing to the promotion of understanding and goodwill between our two countries. The robust Partnership between Thailand and China also extends to cooperation in the ASEAN-China, Lancang-Mekong Cooperation, and ACMECS frameworks as well as in other multilateral fora. In this connection, Thailand supports the constructive and proactive role of China, in line with President Xi Jinping’s core mission of demonstrating China’s role as a responsible major country in international affairs.

As we advance towards the next decade of relations amid global uncertainties, including the current COVID-19 situation, it is even more imperative for Thailand and China to join hands in the spirit of friendship and solidarity to address such challenges before us. In this regard, I wish to reaffirm the unwavering commitment of the Royal Thai Government to working closely with the Government of the People’s Republic of China towards elevating the Comprehensive Strategic Cooperative Partnership to new heights and frontiers.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.


              General                                   (Ret.)

                           (Prayut Chan-o-cha)
       Prime Minister of the Kingdom of Thailand
 

His Excellency
            Mr. Li Keqiang,
                   Premier of the State Council of the People’s Republic of China,
                                             BEIJING.