ข่าวเด่น : Congratulatory Message from the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand to the State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China on the Auspicious Occasion of the 45th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China, 1 July 2020 News

ข่าวเด่น : Congratulatory Message from the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand to the State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China on the Auspicious Occasion of the 45th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China, 1 July 2020

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

- คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ –
สารแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ถึงนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการสถาปนาทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

* * * * *

ฯพณฯ

ในฤกษ์งามยามดีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๔๕ ปีในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะส่งความยินดีอย่างจริงใจและความปรารถนาดีถึงท่าน และผ่านท่านไปยังรัฐบาลและประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตลอด ๔๕ ปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศของไทยและกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้มีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ไทย - จีน จนพัฒนาไปสู่การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่มีความพิเศษและสดใส บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับมิตรภาพ ตลอดจนเวลาและพลังงานที่ท่านได้ทุ่มเทเพื่อทะนุบำรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ในส่วนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีสารแสดงความยินดีมาในโอกาสนี้และได้เห็นถึงความสัมพันธ์ไทย - จีนที่เฟื่องฟูในทุกระดับและทุกมิติ ในฐานะผู้ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแต่ละช่วงเวลาของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเราทั้งสองประเทศในระหว่างการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบัน 

ความสัมพันธ์ที่แข็งเกร่งและความร่วมมือที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องระหว่างไทยกับจีนเกิดจากความปรารถนาของทั้งสองประเทศที่จะร่วมมือกันในสาขาที่เป็นความสนใจร่วมกันและเป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย ทั้งไทยและจีนต่างก็ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือที่เข้มแข็งตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชนของทั้งสองประเทศ ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทย โดยปริมาณการค้าทวิภาคีเพิ่มขึ้นมากกว่า ๑๒ เท่าจากปี ๒๕๔๓ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนสูงสุดหากเทียบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนไทย ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนก็เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือที่แข็งขันในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และกรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่เพิ่มขึ้นกว่า ๔๐ คู่ ซึ่งช่วยให้ไทยและจีนสามารถบ่มเพาะความเข้าใจซึ่งกันและกัน เสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ และกระชับความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป

พัฒนาการของความสัมพันธ์ไทยกับจีนเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากรากฐานที่มั่นคงที่รัฐบาลของเราทั้งสองได้ร่วมกันวางไว้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอของผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ตลอดจน
การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดผ่านการหารือเชิงยุทธศาสตร์และการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับ
รัฐบาลระดับมณฑลต่าง ๆ ของจีน ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือต่อไปเพื่อการพัฒนาของประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายที่มีร่วมกันในการสร้างความกลมเกลียวและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนได้ผ่านการทดสอบจากกาลเวลาและความท้าทายต่าง ๆ ความเอื้ออาทรที่หลั่งไหลมาจากรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนของทั้งสองประเทศในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเอาชนะสถานการณ์ COVID-19 ได้ช่วยทำให้สายสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างทั้งสองประเทศลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

การระลึกถึงการครบรอบ ๔๕ ปีความสัมพันธ์จีน - ไทยเป็นช่วงเวลาที่จะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมาและร่วมกันแสวงหาหนทางที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น ในการนี้ ไทยมุ่งหวังที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับจีนเพื่อเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญและก้าวหน้า พร้อมกับสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน - จีน ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (MLC) และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ตลอดจนความมุ่งมั่นของจีนในการเป็นมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบของโลก

ขอแสดงความนับถือ


นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

 

H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, sent a congratulatory message to H.E. Mr. Wang Yi, State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, on the auspicious occasion of the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China on 1 July 2020, as follows: 

Ministry of Foreign Affairs,
Sri Ayudhya Road,
Bangkok 10400.

15 June B.E. 2563 (2020)

Excellency,

On the auspicious occasion of the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China on 1 July 2020, I have the pleasure to extend to you and, through you, to the Government and people of the People’s Republic of China my heartfelt congratulations and best wishes. 

Throughout the past 45 years, the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of China have played instrumental roles in cultivating Sino-Thai relations into a special and vibrant Comprehensive Strategic Cooperative Partnership based on mutual trust, mutual respect and mutual benefit. I wish to express my sincere gratitude to you for your friendship and the time and energy you have dedicated to nurturing the relationship between our two countries.   

On my part, I am personally honoured to contribute a congratulatory message on this occasion and to witness the flourishing relations between Thailand and China at all levels and in all dimensions, having been involved in different capacities in different phases of our two countries’ diplomatic relations, including as former Ambassador of Thailand to China during 2000-2004 and presently as Minister of Foreign Affairs.

The robust relations and steady expansion of cooperation between Thailand and China have been driven by our two countries’ desire to collaborate in mutually beneficial areas of common interest. Indeed, both Thailand and China have enjoyed the benefits from such healthy cooperation, especially in the economic area, which has greatly contributed to national development and improvements in the well-being of the peoples
 of the two countries. To date, China is Thailand’s largest trading partner, with an increase in the bilateral trade volume of more than 12-fold from the year 2000, while Chinese tourists constitute the largest proportion of international tourist arrivals in Thailand. Meanwhile, our people-to-people relations continue to grow through active cooperation in education, culture and sister-city frameworks, which have now increased to more than 40 pairs, enabling Thailand and China to further cultivate mutual understanding, strengthen the bond of friendship, and deepen bilateral cooperation in various areas of mutual benefit.

These developments in Sino-Thai relations could not have been achieved without the solid foundation laid by our two Governments through the frequent exchanges of visits by the Leaders and high-level officials, as well as the close consultations through the Strategic Dialogue and meetings of the Joint Working Groups between Thailand and the Provincial Governments of China.  I am particularly pleased with the official visit to Thailand by His Excellency Li Keqiang, Premier of the State Council, in November 2019, which marked another significant milestone in reaffirming our partnership and commitment to further promoting cooperation for the betterment of our two countries and peoples as well as advancing our shared goals for regional harmony and prosperity. 

The relations between Thailand and China have withstood the test of time and challenges. The outpouring of generosity extended by the governments, business communities and people of the two countries in assisting each other to overcome the COVID-19 situation has deepened the bonds and affections between both countries.

The commemoration of the 45th anniversary of Sino-Thai relations is a time to celebrate past achievements and envision together ways to further strengthen our partnership towards a more promising future. In this regard, Thailand looks forward to working closely with China in building a meaningful and progressive strategic partnership while supporting China’s constructive role in sub-regional and regional frameworks, particularly ASEAN-China, Mekong-Lancang Cooperation (MLC), and the Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS), as well as commitment  to being a responsible global power.  

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
   

             (Don Pramudwinai)

         Minister of Foreign Affairs
        of the Kingdom of Thailand
 

His Excellency
       Mr. Wang Yi,
          State Councilor and Minister of Foreign Affairs
                of the People’s Republic of China,
                                 BEIJING.