ข่าวเด่น : การปิดให้บริการหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว News

ข่าวเด่น : การปิดให้บริการหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

การปิดให้บริการหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

 

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบและรายละเอียดการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และผลิตเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาตรการรักษาความมั่นคง และมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศมีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

อนึ่ง หากมีกรณีที่จำเป็น / เร่งด่วน โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เพื่อยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

26 มิถุนายน 2563