ข่าวเด่น : ประกาศ เรื่อง การต่ออายุเวลาการพำนักในสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับชาวไทยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ News

ข่าวเด่น : ประกาศ เรื่อง การต่ออายุเวลาการพำนักในสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับชาวไทยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอเรียนเพิ่มเติมสำหรับคนไทยในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ดังนี้:

1. จากการประสานงานที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าและออกเมืองบางแห่งในพื้นที่ ได้แจ้งว่า คนไทยที่ประสงค์จะอยู่ในจีนต่อตามมาตรการขยายเวลาการพำนักในจีนโดยอัตโนมัติ สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องไปติดต่อหรือดำเนินการใดๆ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของท่าน สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่วีซ่าหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ ไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าและออกเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่โดยเร็ว เพื่อดำเนินการขยายเวลา หรือขอต่ออายุวีซ่าให้ถูกต้องต่อไป

2. สำหรับคนไทยที่วีซ่าจีนหมดอายุ และได้ใช้สิทธิ์ขยายเวลาพำนักอัตโนมัติ 60 วันดังกล่าวไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถเดินทางออกจากจีนได้ในขณะนี้ ขอให้ติตต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเร็ว เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในเรื่องนี้ต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

14 พฤษภาคม 2563