ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดงานเลี้ยงรับรองวันอาเซียนในนครคุนหมิง ประจำปี 2562 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดงานเลี้ยงรับรองวันอาเซียนในนครคุนหมิง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้จัดงานเลี้ยงรับรองวันอาเซียนในนครคุนหมิง ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการก่อตั้งอาเซียนและส่งเสริมบทบาทนำของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ โดยงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวนับเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันอาเซียนเป็นครั้งแรกในนครคุนหมิงและมีกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนที่มีหน้าที่มีเขตกงสุลครอบคลุมมณฑลยูนนาน ได้แก่ กงสุลใหญ่ลาว ณ นครคุนหมิง กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครคุนหมิง กงสุลใหญ่เมียนมา ณ นครคุนหมิง ว่าที่กงสุลใหญ่เวียดนาม ณ นครคุนหมิง รักษาการกงสุลใหญ่กัมพูชา ณ นครคุนหมิง และ
กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ ณ นครฉงชิ่ง สื่อมวลชน ตลอดจนผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของมณฑลยูนนานเข้าร่วมงานกว่า 100 คน โดยรัฐบาลมณฑลยูนนานได้มอบหมายนายจาง กั๋วหัว (H.E. Mr. Zhang Guohua) รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เป็นแขกเกียรติยศ

ในโอกาสดังกล่าว นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในฐานะประธานอาเซียนได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงเหตุผลการก่อตั้งอาเซียนซึ่งถือก าเนิด 52 ปีแล้วตามหลักปฏิญญาอาเซียน โดยมุ่งหวังให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคสันติสุขและรุ่งเรือง และในปีนี้เมื่อไทยเป็นประธานอาเซียนอีกครั้ง หวังว่าอาเซียนก้าวไปข้างหน้า เป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพ รุ่งเรือง ยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเชิญจีนในฐานะหุ้นส่วนเจรจาร่วมมือกันกับอาเซียน โดยจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญ นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของมณฑลยูนนานที่มีชายแดนติดต่อกับ 3 ประเทศอาเซียน สามารถเล่นบทบาทเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือกรอบอื่น ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนของภูมิภาค นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังเป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่อาเซียนมอบพวงมาลัยประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกแก่รองผู้ว่าการมณฑลยูนนานด้วย

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีเคารพเพลงอาเซียน การตัดเค้กรูปพวงมาลัยเฉลิมฉลองเนื่องในวันอาเซียน การน าเสนออาหารประจ าชาติอาเซียนโดยสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 7 แห่งข้างต้นและสถานกงสุลใหญ่สิงคโปร์ ณ นครกว่างโจว ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ของ 10 ประเทศอาเซียนโดยคณะนักแสดงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี