คนไทยในต่างประเทศ

สาระน่ารู้ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย

 

ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์ 

กัวลาลัมเปอร์เมืองโกตาบารู : รัฐปีนัง
ข้อมูลเบื้องต้น : กัวลาลัมเปอร์
   
ภูมิศาสตร์ ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่แหลมมลายู หรือมาเลเซียตะวันตก ซึ่งตอนเหนือของประเทศติดต่อกับประเทศไทย และพื้นที่บนเกาะบอเนียว (Borneo) หรือมาเลเซียตะวันออกซึ่งมีประเทศบรูไน และส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่
พื้นที่ 330,400 ตร.กม.
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภูมิอากาศ เขตร้อนชื้น (Tropical Climate) อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22-36 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่สูงนักเนื่องจากภูมิประเทศเป็นเขตป่าร้อนชื้นมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ฝนตกโดยเฉลี่ย 250 เซนติเมตรต่อปี
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.7 ริงกิต(โดยประมาณ) และ
1 ริงกิต เท่ากับ 11 บาท (โดยประมาณ)
ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ ลัทธิเต๋า ฮินดูหรือซิกห์ อยู่ทั่วไป
ภาษา ภาษาราชการได้แก่ภาษามาเลเซีย สำหรับภาษาอื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ และภาษาจีน
ประชากร มาเลเซียมีประชากรทั้งสิ้น 22 ล้านคน ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ เชื้อชาติหลักคือ มาเลย์ จีน และอินเดีย
หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ต้องมีอายุเกินกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันสุดท้ายที่มีความประสงค์จะอยู่
การตรวจลงตรา ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อการติดต่อธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอยู่ได้เป็นเวลา 30 วัน หากประสงค์จะอยู่เกิน 30 วัน สามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
เลขที่ 33-35 ถนนสาทร เขตทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 679-2190-9 โทรสาร 679-2208
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
หรือ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา
เลขที่ 4 ถนนสุขุม จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-311062 โทรสาร 074-324004
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
โรคติดต่อ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในแถบแอฟริกาที่มีโรคติดต่อประเภทไข้เหลือง จะต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว จึงจะสามารถเดินทางเข้ามาเลเซียได้
ข้อควรระวัง รัฐบาลมาเลเซียกำหนดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตไว้สำหรับบุคคลที่มียาเสพติดหรืออาวุธไว้ในครอบครอง

ประวัติศาสตร์
     ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ครั้งก่อตั้งประเทศใช้ชื่อประเทศว่า "สหพันธรัฐมลายา" ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ได้รวมรัฐซาบาร์ (Sabah) และรัฐซาราวัค (Sarawak) บนเกาะบอเนียวเข้าด้วยกัน และเรียกชื่อเป็น "มาเลเซีย" อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) สิงคโปร์ได้แยกตัวออกไปเป็นอิสระเป็นประเทศสิงคโปร์

     ปัจจุบันประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 13 รัฐ และ 2 สหพันธรัฐ ในจำนวนนี้ 9 รัฐ บนแหลมมลายู อยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่าน ซึ่งทั้ง 9 จะหมุนเวียนกันขึ้นเป็นกษัตริย์คราวละ 5 ปี

     ประเทศมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินตรา

  • ผู้เดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียต้องแจ้งจำนวนเงินซึ่งมีอยู่ขณะเดินทาง
  • ผู้ที่มีถิ่นพำนักและไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้นำเงินมาเลเซียเข้าและออกจากประเทศได้ เป็นจำนวนไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต หรือประมาณ 10,000 บาทต่อครั้ง
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาเลเซียต่อครั้ง
  • ผู้มีถิ่นพำนักในมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกจากประเทศได้ต่อคนต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000 ริงกิต
  • ผู้ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศมาเลเซียได้รับอนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกจากประเทศมาเลเซียได้ ตามจำนวนเงินไม่เกินจำนวนที่ได้แจ้งการนำเงินเข้าไว้เมื่อเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

หากประสงค์จะขอนำเงินเข้าหรือออกมากกว่าที่กำหนดไว้ สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตได้ที่
Director of Exchange Control Development
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato'Onn
50480 Kuala Lumpur
Tel. 603-2916473, 2928736, 2988044
ext. 8052/8094/8276
Fax. 603-2937732

หน่วยราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
Royal Thai Consulate General, Penang
No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang
โทรศัพท์ (04) 226-8029
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00-12.00 น. และ 14.00-16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
Royal Thai Consulate General, Kota Bharu
No. 4426 Jalan Pengkalan Chepa, 15400
Kota Bharu, Kelantan
โทรศัพท์ (09) 544-5266, 744-5934, 743-0640
วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี (หยุดวันศุกร์-เสาร์)

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ
(Office of Trade Promotion)
206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (603) 248-6573 โทรสาร (603) 248-9819

สำนักงานแรงงานฯ
(Office of Labour Affairs)
206 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpaur
โทรศัพท์ (603) 291-6004
โทรสาร (603) 293-7000

 

 

 
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัว ลาลัมเปอร์
 (Royal Thai Embassy)
No. 206 Jalan Ampang,50450   Kuala Lumpur
โทรศัพท์ (603) 2148-8222, 2148-8350, 2148-8420, 2148-8005 
โทรสาร (603) 2148-6522, 2148-6615                 

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
09.00-13.00 น. และ 14.30-16.30 น.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052