งานกงสุล

บัตรประจำตัวประชาชน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลสัญชาติไทยในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยมีข้อกำหนดดังนี้
๑) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเคยมีบัตรประชาชนอยู่ก่อนหน้าแล้ว แต่บัตรสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนคำนำหน้านามหรือนามสกุล
๒) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีถิ่นพำนักในมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถออกบัตรให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรมาก่อน  นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่เดินทางมามาเลเซียเป็นการชั่วคราวได้
 
เอกสารที่ใช้
- บัตรประจำตัวประจำประชาชนเดิม (ยกเว้นกรณีสูญหาย ซึ่งจำเป็นจะต้องมีพยานและ/หรือหลักฐานยืนยันตัวบุคคลประกอบด้วย)
- หนังสือเดินทางไทย พร้อมด้วยเอกสารยืนยันถิ่นพำนักในมาเลเซียที่ออกโดยทางการมาเลเซีย (อาทิ แผ่นปะ Permanent Residence, Student Pass, Work Permit หรือ Malaysia Pass ในหนังสือเดินทาง)
- ค่าธรรมเนียม ๓ ริงกิตมาเลเซีย
 
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐๓ ๒๑๔๓ ๒๑๒๕/๗ หรืออีเมล์ consular@thaibizmalay.com หรือ consulkl@gmail.com