ข่าวเด่น : คํากล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี งานรวมใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน (Thailand Together for the ASEAN Chairmanship 2019) ข่าว

ข่าวเด่น : คํากล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี งานรวมใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน (Thailand Together for the ASEAN Chairmanship 2019)

As delivered

คํากล่าว
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
งานรวมใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน (
Thailand Together for the ASEAN Chairmanship 2019)
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

 

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน

ท่านเลขาธิการอาเซียน
ท่านรัฐมนตรี
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
และแขกผู้มีเกียรติ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีทุกท่าน

 

ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานเปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนในประเทศไทย ในงาน “รวมใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน” ในวันนี้ โดยเราจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการต่อจากสิงคโปร์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ หรือในอีกเพียง ๑๐ วันหลังจากนี้

เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันประกอบด้วย ๑๐ ประเทศ ประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับ ๖ ของโลก มีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้น การที่เราได้มีโอกาสเป็นประธานอาเซียน จึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับมอบหมาย นับเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยและประชาชนชาวไทย ที่พวกเราควรภูมิใจ

แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ก็คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ร่วมมือ ร่วมใจ” ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง  ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคง ประเทศไทยต้องมีเพื่อน ประชาคมอาเซียนของเราต้องมีเพื่อน  เราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ในงานวันนี้ เป็นที่น่ายินดีที่เรามีผู้แทนประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ ภาครัฐ และเอกชน ภาคประชาสังคม ดารานักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมและสื่อมวลชน ที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนการเป็นประธานอาเซียน เรามีเยาวชนทีมหมูป่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความร่วมมือของไทยกับมิตรประเทศในการก้าวข้ามอุปสรรค ส่งผลให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ นอกจากนี้ เรามีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก่งระดับโลก ที่เป็นตัวอย่างของความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็น “ทีม” ซึ่งนำมาซึ่งความหวัง แรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน รวมทั้งทุกท่านที่พร้อมใจกันมาร่วมงานในวันนี้

อาเซียนก็ต้องทำงานเป็นทีมเช่นเดียวกัน จึงจะมีพลัง สมาชิกในทีมก็คือประเทศและประชาชนทุกคนในอาเซียน คนไทยทั้ง ๖๗ ล้านคน เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นพลังสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาของพวกเรากันเอง ในภูมิภาคและของโลก อาเซียนจึงต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน เชื่อมโยงกัน ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็ต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับมิตรประเทศภายนอกภูมิภาค บนพื้นฐานของเอกภาพอาเซียนและหลักการสามเอ็ม (3Ms) ก็คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพที่ยั่งยืนในทุกมิติ

ก้าวไกล” ก็คือ การก้าวสู่อนาคตให้ทันโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทาย การยืนอยู่กับที่ก็ไม่แตกต่างกับการถอยหลัง เราจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ชาวไทยและชาวอาเซียนเข้าสู่ยุค ๔.๐ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอาเซียน เพื่อมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ เราจะได้รับประโยชน์จากที่ไทยจะเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เป็นต้น

ยั่งยืน” หมายความถึงการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อความกินดีอยู่ดี ความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาเซียนจะร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นวาระของโลก ประเทศไทยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำมาเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว มีเกษตรกรที่รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเมืองสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ เพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกในปีหน้า ไทยจะเป็นสถานที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีการประชุมหารือในอาเซียนเพื่อลดขยะทะเลและพลาสติก เป็นต้น ถุงผ้าที่ระลึกของงานวันนี้ ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์แทนถุงพลาสติก สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมตลอดทั้งปีในปีหน้านี้ที่จะจัดเป็นการประชุมสีเขียวที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อม

 

พี่น้องประชาชนชาวไทย

แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

 

ผมถือว่าคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพอาเซียนในครั้งนี้ อย่างเช่นเยาวชน ๓๒๑ คน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้ของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งได้จัดแสดงไว้บริเวณด้านหน้าของงาน และหนึ่งในนั้น มีผลงานของเด็กอายุ ๘ ขวบด้วย ผมขอแสดงความยินดีกับนายเขมพงศ์ รุ่งสว่าง และนางสาวชยุตา หอมหนัก เยาวชนเจ้าของผลงานโลโก้ที่ไทยได้เลือกใช้ตลอดปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งแนวคิดโลโก้รูปพวงมาลัยเป็นสัญลักษณ์ไทยที่หมายถึงการต้อนรับ นอกจากนี้ การร้อยเรียงของดอกไม้ในมาลัยอย่างสวยงามสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความร่วมมือและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของประชาคมอาเซียน

สุดท้ายนี้ ผมขอฝากไว้ว่า ปี ๒๕๖๒ จะเป็นอีกปีที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็นปีที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้งไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแล้ว ไทยเราจะได้แสดงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนและการเปิดบ้านของเราเพื่อต้อนรับผู้นำ แขกต่างบ้านต่างเมือง ทั้งเพื่อนอาเซียน และประเทศคู่เจรจาอาเซียน ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกว่า ๑๘๐ การประชุม ทั้งในเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศ ในห้องนี้ก็มีผู้แทนจากจังหวัดต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนต่าง ๆ ในปีหน้า จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมที่ไทยเป็นจำนวนมาก เงินหมุนเวียนในประเทศจะมากขึ้น ถ้าเขาประทับใจไทย เขาก็จะกลับมาเที่ยวอีก และผมขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนคนไทยทุกคนทั้งประเทศ ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อให้เราสามารถจัดการประชุมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสพผลสำเร็จ สมศักดิ์ศรีประเทศและประชาชนชาวไทย เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติ และผมขอย้ำด้วยว่า ทุกท่านไม่ได้ทำเพื่อประเทศไทยเท่านั้น แต่ทุกคนทำเพื่ออาเซียน และความสำเร็จของอาเซียนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้าอย่างก้าวไกลและยั่งยืน

ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนการทำงานให้เกิดความสำเร็จของการจัดงานในวันนี้ และจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้า ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้กันอย่างคับคั่งและอบอุ่น และขอบคุณคนไทยทุกคน ขอบคุณท่านเลขาธิการอาเซียน ขอบคุณครับ

 

***************