ข่าวเด่น : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความพร้อมสนับสนุนนักศึกษาไทยในมาเลเซีย | Deputy Minister of Education of Thailand pledged his support for Thai students in Malaysia ข่าว

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความพร้อมสนับสนุนนักศึกษาไทยในมาเลเซีย | Deputy Minister of Education of Thailand pledged his support for Thai students in Malaysia

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เชิญพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาราชการที่มาเลเซีย ร่วมพบปะกับผู้แทนนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐใกล้เคียง อาทิ มหาวิทยาลัยมาลายา มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยปุตราฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอเชียแปซิฟิก รวมถึงนิสิต/นักศึกษาจากประเทศไทยที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในมาเลเซีย รวมประมาณ ๗๐ คน ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้รับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นของนักศึกษาไทยเกี่ยวกับสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และการศึกษาในมาเลเซีย รวมถึงได้แจ้งพัฒนาการด้านการสนับสนุนนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ให้โอวาท และมอบเงินและอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนแก่สมาคมนักศึกษาไทยฯ ด้วย
 
On 17 December 2015, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, invited General Surachet Chaiwong, Deputy Minister of Education of Thailand, who was on a visit to Malaysia, to meet some 70 representatives of Thai students currently studying in universities in Kuala Lumpur and Selangor. After listening to views and opinions from the Thai students, the Deputy Minister reported on what the Royal Thai Government has done to support overseas Thai students and pledged his support for the Thai students in Malaysia, especially in increasing job prospects for the graduates in their local towns.