ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ | 13th Joint Commission for Bilateral Cooperation ข่าว

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ | 13th Joint Commission for Bilateral Cooperation

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๔ ร่วมกับดาโต๊ะซรี อานิฟาห์ อามาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน อุตสาหกรรมยางพารา การศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน พลังงาน การท่องเที่ยว และการเงินการธนาคาร รวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ อาทิ ประมง นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมหารือประจำปีครั้งที่ ๖ ระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศด้วย
 
On 22 October 2015, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of Thailand, co-chaired the 13th Joint Commission for Bilateral Cooperation and the 4th Ministerial Meeting on the Thailand-Malaysia Joint Development Strategy for Border Areas together with Y.B. Dato' Sri Anifah Aman, Minister of Foreign Affairs of Malaysia, at Grand Hyatt Hotel Kuala Lumpur. The meetings cover many areas of cooperation, including infrastructure and connectivity, special economic zones in the border areas, education and training, energy, tourism, and financial services, and were meant to be the preparation for the 6th Annual Consultation between the two prime ministers, scheduled to be held in early 2016.