ข่าวเด่น : งานเปิดตัวรายงานฉบับภาษาไทยของรายงานการโยกย้ายถิ่นฐานของไทยประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ข่าว

ข่าวเด่น : งานเปิดตัวรายงานฉบับภาษาไทยของรายงานการโยกย้ายถิ่นฐานของไทยประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๙

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOM) จัดงานเปิดตัวรายงานฉบับภาษาไทยของรายงานการโยกย้ายถิ่นฐานของไทยปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๐ คน
 
ในงานเปิดตัวข้างต้น ได้มีการนำเสนอข้อค้นพบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่สำคัญ อาทิ ความสำคัญของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมสูงอายุ การบริหารจัดการและการให้ความคุ้มครองแรงงานที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าของรัฐบาลไทย เช่น การไม่กักตัวเด็กในห้องกักฯ การเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ ของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
 
รายงานการโยกย้ายถิ่นฐานจัดทำโดยคณะทำงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติในประเทศไทย (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand) ซึ่งประกอบด้วย ๑๕ หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์ ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานในไทย และนำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ประกอบการกำหนดและพัฒนาแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๕ และคณะผู้จัดทำได้เปิดตัวรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยสามารถสืบค้นรายงานทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ