ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ข่าว

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ (United Nations General Assembly — UNGA) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือพหุภาคีในสภาวะที่โลกกำลังประสบกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายใต้บริบทโลกดังกล่าว ไทยใช้แนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ Advancing Partnership for Sustainability หรือ“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ “ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน” และ “ความยั่งยืน” ซึ่งในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงและการประชุมระดับผู้นำ ได้แก่ (๑) การประชุมระดับสูงว่าด้วยการประกันหลักสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นด้านสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และได้รับการจัดอันดับที่ ๖ ของประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก (๒) การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อม ขยะทะเล และการเร่งรัดการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๓) การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยได้เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยังได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาให้กับมิตรประเทศอื่น ๆ ตั้งแต่ที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ วาระปี ๒๕๕๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้แสดงความพร้อมของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับประชาคมระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลัง