ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit 2019) ข่าว

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit 2019)

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit 2019) จัดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การประชุมระดับผู้นำฯ (SDG Summit) นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐

ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะประธานอาเซียน เน้นย้ำการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม “ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐” แสดงความมุ่งมั่นที่จะเร่งรัดการขับเคลื่อน SDGs รวมทั้งดำเนินการในระดับท้องถิ่น ผ่านการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการเสริมสร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความครอบคลุมทางการเงิน อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และร่วมกันขจัดปัญหาขยะทะเล ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ ผ่านการเปิดเสรีทางการค้าและการค้าพหุภาคี การสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ และร่วมมือกับสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค

นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมกับผู้นำจากทั่วโลกรับรองปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นการยืนยันคำมั่นของผู้นำที่จะร่วมกันอนุวัติและเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สำเร็จภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐