ข่าวกิจกรรม : โครงการฝึกปฏิบัติธรรมกับพระครูภาวนาสุมณฑ์ (พระอาจารย์เดช สุมโน)  ข่าว

ข่าวกิจกรรม : โครงการฝึกปฏิบัติธรรมกับพระครูภาวนาสุมณฑ์ (พระอาจารย์เดช สุมโน)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติธรรมกับพระครูภาวนาสุมณฑ์ (พระอาจารย์เดช สุมโน) และได้เชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพุทธชยันตี เลขที่ ๓๑๓ ญาลัน ตุน ราซัค กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑