ข่าวกิจกรรม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงการต่างประเทศขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เขตเปตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงการต่างประเทศขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เขตเปตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ ในวันที่ ๘ ตุลาคม

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงการต่างประเทศขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เขตเปตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ ในวันที่ ๘ ตุลาคม

     ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงการต่างประเทศขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เขตเปตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ ในวันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องบริวารมาทอดถวาย นั้น การดำเนินพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหมู่ชาว มซ. พุทธ โดยเฉพาะชาว มซ. สยามแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเสริมสร้าง คสพ. และ ครม. ทางวัฒนธรรมและศาสนาระหว่าง ปชช. ของสอง ปท. อีกด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จึงขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาว มซ. ทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมพิธีฯ และมีส่วนร่วมที่ทำให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่น

สถานเอกอัคคราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐