ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากชมรมวาทนิเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Watha Talk Tour ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากชมรมวาทนิเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Watha Talk Tour

      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากชมรมวาทนิเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต                                                        ปัตตานี ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Watha Talk Tour

     เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากชมรมวาทนิเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Watha Talk Tour ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสถานที่ภายในบริเวณของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้กับชมรมวาทนิเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมโต้วาทีระหว่างชมรมวาทนิเทศกับสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย โดยหลังจากการโต้วาที นักศึกษา
ได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาไทยจากทั้งสองสถาบันการศึกษา และหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐