ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตไทยจับมือสภาทนายความมาเลเซียให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตไทยจับมือสภาทนายความมาเลเซียให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทย

สถานเอกอัครราชทูตไทยจับมือสภาทนายความมาเลเซียให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย กล่าวเปิดการอบรมทนายความที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายสภาทนายความกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Bar Council Legal Aid Centre Kuala Lumpur) เพื่อเปิดตัวโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย 

 

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซียกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายสภาทนายความกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการของศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายสภาทนายความกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้สะดวกขึ้น  กิจกรรมหลักภายใต้โครงการประกอบด้วยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมาเลเซีย การจัดคลินิกกฎหมายและการให้คำปรึกษากฎหมายเป็นรายบุคคล การเยี่ยมและให้คำปรึกษากฎหมายแก่ผู้ต้องขังคนไทยในมาเลเซีย รวมทั้ง บริการทนายความในอัตราประหยัด หากต้องใช้ทนายความเพื่อต่อสู้คดี 

 

เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซียกล่าวเกี่ยวกับที่มาของโครงการดังกล่าวว่า ที่ผ่านมา มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายในมาเลเซีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสามารถให้คำปรึกษาได้ในเบื้องต้น แต่หากเป็นประเด็นกฎหมายที่ซับซ้อน หรือต้องต่อสู้คดีในชั้นศาล ก็มีความจำเป็นต้องใช้บริการของนักกฎหมายหรือทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายแต่ละด้าน  ปัญหาสำคัญคือคนไทยบางส่วนไม่สามารถจ้างทนายความได้ เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายที่สูง  โดยที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายสภาทนายความกรุงกัวลาลัมเปอร์มีบริการด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว แต่ยังจำกัดเฉพาะคนมาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูตจึงได้เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างกันเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้คนไทยในมาเลเซียสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวด้วย โดยรวมถึงผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย  

 

ขอบเขตบริการจะครอบคลุมกฎหมายมาเลเซียที่สำคัญ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว กฎหมายการเข้าเมือง เป็นต้น  โดยกิจกรรมในส่วนที่เป็นการให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาจะไม่มีค่าใช้จ่าย  แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ทนายความเพื่อการต่อสู้คดี ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยเป็นบริการในอัตราประหยัด  ทั้งนี้ ในระยะแรก จะเป็นการดำเนินการในลักษณะนำร่อง โดยจำกัดพื้นที่อยู่ภายในกรุงกัวลาลัมเปอร์และปริมณฑลก่อน โดยสถานเอกอัครราชทูตมีเป้าหมายจะขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วมาเลเซียต่อไป

 

คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซียได้ที่ โทร. +๖๐ ๑๗ ๗๐๐ ๔๘๒๒ หรือ facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐