ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการฝึกอบรมการทำขนมหวานและอาหารไทย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการฝึกอบรมการทำขนมหวานและอาหารไทย

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการสถานทูตไทย- สถานเรียนรู้สำหรับคนไทย หลักสูตรที่ 1/2560 "ขนมหวานไทยและอาหารไทย" ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเชิญอาจารย์ วไลพร ทวิสุวรรณ และอาจารย์สุนีย์ แซ่ซี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มาจัดฝึกอบรมการทำซ่าหริ่ม ทับทิมกรอบ ลืมกลืน หมี่กรอบ และผัดไทย แก่คนไทยในมาเลเซียที่สนใจ จำนวน 23 คน เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่คนไทยในมาเลเซีย โดยผู้เข้าร่วมยังได้รับประกาศนียบัตรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และวิทยาลัยการอาชีพฯ อีกด้วย
 
On 21-22 January 2017, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, in collaboration with the Luangpratanrajnikorn Industrial and Community Education College, organized a training workshop "Thai desserts". During the weekend, the instructors, namely Ms Walaiporn Tawisuwan and Ms Sunee Saesi, demonstrated the making of various Thai sweets and gave advice as the 23 participants tried making them.