ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษางานด้าน  การศึกษาในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษางานด้าน การศึกษาในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคการศึกษา และสื่อมวลชน เดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อศึกษางานด้านการศึกษาในมาเลเซีย โดยภายหลังจากการหารือกับเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย คณะฯ ได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายจากกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันความเข้าใจอิสลาม (IKIM) และขบวนการสายกลางระดับโลก (GMM) รวมถึงเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะอิสลามศึกษาและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติฯ โรงเรียนอิสลามนานาชาติ และโรงเรียนมัธยมแห่งชาติสอนศาสนากัวลาลัมเปอร์ เพื่อนำความรู้และแนวความคิดในการบริหารจัดการการศึกษาของมาเลเซียไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศไทยต่อไป
 
On 20-23 September 2016, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, invited a delegation of 16 prominent persons from Southern Border Provinces to Malaysia to conduct a study visit on the Malaysian education system. After a discussion with HE the Ambassador and members of Team Thailand, the delegation visited the Ministry of Education, Institute of Islamic Understanding (IKIM), Global Movement of Moderates Foundation, International Islamic University Malaysia, International Islamic School, and Kuala Lumpur Religious National Secondary School, with a view to learning about how Malaysia manages its education system, especially religious and moral education, in order to contribute towards education reform in the local areas.