ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการฝึกอบรมการจัดตั้งธุรกิจเริ่มต้นให้แก่คนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการฝึกอบรมการจัดตั้งธุรกิจเริ่มต้นให้แก่คนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดการฝึกอบรมดารจัดตั้งธุรกิจเริ่มต้น "การเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการประกอบกิจการขนาดย่อมด้วยตนเอง" ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเชิญนายธนนนท์ พรายจันทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มาให้ความรู้แก่คนไทยในมาเลเซียที่สนใจ จำนวน 35 คน เกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ควรคำนึงถึงในการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมเริ่มต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวต่อไป
 
On 30-31 July 2016, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, in collaboration with the Institute for SME Development of Thailand (ISMED), organized a training workshop for Thai people in Malaysia on starting up and running small businesses at home. The workshop, which was attended by 35 people focused on enhancing basic business knowledge and the right attitute for the Thai people living overseas.