ข่าวกิจกรรม : พิธีเปิดตัวโครงการไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมาลายา ข่าว

ข่าวกิจกรรม : พิธีเปิดตัวโครงการไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมาลายา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 นายศรัณย์ เหตานุรักษ์ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ร่วมกับ Dr. Thirunaukarasu Subramaniam หัวหน้าภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการไทยศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมาลายา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาผู้สนใจ รวมถึงนักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมกว่า 60 คน ทั้งนี้ โครงการไทยศึกษาฯ จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในมาเลเซีย โดยกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย การรวบรวมงานวิจัยในอดีตเป็นฐานข้ิอมูลสำหรับการศึกษาในอนาคต รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งหลักสูตรเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาึคต