ข่าวกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 สมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซียได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 3 ขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่สำคัญของนักศึกษาไทยในมาเลเซีย และการจัดกิจกรรมระหว่างชมรมนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-มาเลเซีย รับฟังสภาพปัญหาของนักศึกษาไทย และให้โอวาทเกี่ยวกับการบทบาทของนักศึกษาไทยในฐานะผู้แทนประเทศ