ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ให้การต้อนรับคณะจากโครงการฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา  ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ให้การต้อนรับคณะจากโครงการฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ให้การต้อนรับคณะครู ทีมบริหาร คณะทำงานโครงการฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา หรือ English and Traveling Camp # Adventure in Heritage World และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อายุระหว่าง 13-18 ปี (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ที่ได้เดินทางมาทำกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2562 ในการนี้นายอำนาจ พละพลีวัลย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวกาญจนฉัตร มีทอง เลขานุการเอก และนางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์ เลขานุการเอก ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศมาเลเซีย แนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา และจุดประกายให้เยาวชนสนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง