ข่าวกิจกรรม : งานสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซียประจำปี 2562 ข่าว

ข่าวกิจกรรม : งานสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซียประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จัดงานสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย โดยนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กล่าวเปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการสัมมนาดังกล่าวปีละครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายอาสาสมัครคนไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ชาวไทยในมาเลเซีย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญนายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายให้ความรู้และถาม-ตอบเกี่ยวกับงานสัญชาติและทะเบียนราษฎร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัครฯ ในการให้คำแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับชุมชนไทยต่อไป

นอกจากนั้น นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้มาร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับอาสาสมัครฯ ด้วย