ข่าวกิจกรรม : งานอบรมการสอนภาษาไทย ''Thai Language Teacher Training Programme" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ข่าว

ข่าวกิจกรรม : งานอบรมการสอนภาษาไทย ''Thai Language Teacher Training Programme" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นายรุจ โสรัตน์ อัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้เป็นประธานเปิดงานอบรมภาษาไทย ''Thai Language Teacher Training Programme" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 จัดขึ้นโดย Centre For the Advancement of Language Competence (CALC) มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซียร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน ประกอบด้วยครูอาสาสมัครในวัดไทย สถาบันสอนภาษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและบุคคลทั่วไป