ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตไทยจับมือสภาทนายความมาเลเซียให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตไทยจับมือสภาทนายความมาเลเซียให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และนาย George Varughese ประธานสภาทนายความมาเลเซีย ได้ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กับสภาทนายความมาเลเซียในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย (Thai Citizen Legal Aid Scheme)

โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2561 โดยกิจกรรมหลักภายใต้โครงการประกอบด้วยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมาเลเซีย การจัดคลินิกกฎหมาย การให้คำปรึกษากฎหมายเป็นรายบุคคล การเยี่ยมและให้คำปรึกษากฎหมายแก่ผู้ต้องขังคนไทยในมาเลเซีย รวมทั้งการให้บริการทนายความในอัตราประหยัด หากมีความจำเป็นต้องว่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาล 

การลงนามความตกลงฯ ในครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในรัฐภาคเหนือของมาเลเซียจำนวน 5 รัฐ ได้แก่ ปะลิส เคดะห์ ปีนัง กลันตัน และตรังกานู ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีเป้าหมายจะขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมาเลเซียในอนาคต  นอกจากนั้น ความตกลงฯ ยังขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมกฎหมายอิสลาม (sharia law) และการให้ความช่วยเหลือในการขออภัยโทษให้แก่คนไทยที่ต้องโทษประหารชีวิตในมาเลเซียด้วย

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซียเป็นความริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยในมาเลเซียสามารถเข้าถึงบริการความช่วยเหลือด้านกฎหมายที่สภาทนายความมาเลเซียได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ต้องหาในคดีอาญา  ขอบเขตบริการครอบคลุมกฎหมายมาเลเซียที่สำคัญ ๆ อาทิ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว และกฎหมายการเข้าเมือง โดยผู้รับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับคำปรึกษาทางกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมาเลเซีย และในกรณีที่ผู้ต้องหาชาวไทยมีความจำเป็นต้องใช้ทนายความเพื่อการต่อสู้คดี ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สภาทนายความมาเลเซียจะจัดหาทนายความให้ในอัตราประหยัด

คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ที่ โทร. +60 17 700 4822 หรือ facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์