ธุรกิจ

บทความด้านเศรษฐกิจ : Thailand Halal Assembly 2018 (14-16 December 2018)

Thailand Halal Assembly 2018
 
The Central Islamic Council of Thailand (CICOT) and the Halal Science Center of Chulalongkorn University will be co-hosting “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” during 14 – 16 December 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand.  The key event features the 11th HASIB Conference, Halal Certification Bodies Conventions (Halal CBs Meeting) and International Halal Expo 2018 (TIHEX).  Further information can be found at http://www.thailandhalalassembly.com/en/
 
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) มีกำหนดจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2018” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กิจกรรมในงานประกอบด้วย (1) การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11 (Halal Science, Industry and Business International Conference: 11th HASIB 2018) (2) การประชุมองค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติ (Halal CB Convention) (3) งานแสดงสินค้านิทรรศการ “บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” และ    (4) งานแสดงสินค้า Thailand International Halal Expo 2018 (TIHEX) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhalalassembly.com/en/