ธุรกิจ

บทความด้านเศรษฐกิจ : Thailand, Indonesia and Malaysia are Serious on the Implementation of Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) during January - March 2018

Thailand, Indonesia and Malaysia are Serious on The Implementation of Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) during January - March 2018
 
International Tripartite Rubber Council (ITRC) comprising Thailand, Indonesia and Malaysia are serious on the implementation of AETS during the period of three months from January – March 2018.
 
A. The Seriousness of AETS Implementation by ITRC
H.E. Grisada Boonrach, Minister of Agriculture are Cooperatives (MOAC) stated that Thailand is the biggest producer and exporter of natural rubber (NR) in global market. Due to depressed NR prices, Thailand, Indonesia and Malaysia agreed to jointly implement the AETS with the total quantum of export cutback of 350,000 MT. The implementation of AETS by ITRC will immediately decrease NR supply from the global market.
 
In order to achieve the objective of the AETS implementation, ITRC member countries will be governed/implemented by the followings:
i. Thailand will be governed by Rubber Control Act B.E. 2542 (A.C 1999). In addition, the Government Gazette on the AETS implementation has been officially announced on 10 January 2018;
ii. AETS in Indonesia will be implemented by Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) and Ministry of Trade of Indonesia (MOT); and
iii. AETS in Malaysia will be governed by Rubber Price Stabilization Act 1975 under Malaysian Rubber Board (MRB).
 
The ratio of export cutback is based on NR production shares in ITRC member countries. Therefore, under this implementation the total quantum of export cutback of 234,810 MT has been given to Thailand.
 
The minister of MOAC has expressed his confidence on the seriousness of the AETS implementation by ITRC which will give a positive impact to NR prices in the global market.
 
B. Increasing Domestic Consumption in ITRC Member Countries
On top of that, ITRC member countries are targeting to further increase their domestic consumption. In fact, Malaysia is one of the leading NR manufacturing countries particularly in rubber gloves industry. In the meantime, Thailand is exploring ways to improve innovation and increase domestic consumption.
 
In 2018, Thailand targets to use additional 200,000 MT of NR for government projects such as rubberized road, sport filed mat, pavement rubber block, pond liner, rubber pillow and rubber mattress.
 
C. Other Supportive Measures by Thai Government
Other than the implementation of AETS, the Thai Cabinet has approved some supportive measures i.e.
- Soft loan for NR processors/exporters (dried rubber) up to Baht 20 billion. For this measure the government will subsidies interest not more than 3% per annum; and
- Increasing usage of NR in government agencies with the target of 200,000 MT.
 
D. Open for any Complains and Suggestions from Exporters/Processors
The minister reiterated that he is sincerely open for any complains or suggestions from exporters/processors who affected by the implementation of AETS to further improvement. With regard to the negative impact on the AETS implementation, MOAC will cooperate with Ministry of Commerce (MOC) to investigate NR stocks and find the appropriate and fair cost of production for entrepreneurs who submitted their cases to MOAC.
 
24 January 2018
 
------
 
Unofficial Translation
 
MALAYSIA, THAILAND DAN INDONESIA SERIUS  TERHADAP PELAKSANAAN SKIM JUMLAH EKSPORT YANG DIPERSETUJUI (AETS) BERMULA JANUARI – MAC 2018
 
Majlis Getah Tiga Pihak Antarabangsa (ITRC) yang terdiri daripada Thailand, Indonesia dan Malaysia serius dalam melaksanakan AETS dalam tempoh tiga bulan bermula dari Januari - Mac 2018.
 
A. Keseriusan Pelaksanaan AETS oleh ITRC
Yang Berusaha Grisada Boonrach, Menteri Pertanian dan  Koperasi Thailand (MOAC) menyatakan bahawa Thailand adalah pengeluar dan pengeksport terbesar getah asli (NR) di pasaran global. Disebabkan oleh tekanan dalam harga getah asli, Thailand, Indonesia dan Malaysia telah bersetuju untuk bekerjasama melaksanakan AETS dengan jumlah kuantum pengurangan eksport sebanyak 350,000 MT. Pelaksanaan AETS oleh ITRC akan mengurangkan segera bekalan getah asli daripada pasaran global.
 
Untuk mencapai objektif pelaksanaan AETS, negara-negara anggota ITRC akan mentadbir/ melaksanakan langkah-langkah seperti berikut:
 
i. Thailand akan dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Getah B.E. 2542 (A.C. 1999). Selain itu, Gazet Kerajaan terhadap pelaksanaan AETS telah diumumkan secara rasmi pada 10 Januari 2018;
ii. AETS di Indonesia akan dilaksanakan oleh Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) dan Kementerian Perdagangan Indonesia; dan 
iii. AETS di Malaysia akan ditadbir urus oleh Akta Penstabilan Harga Getah 1975 di bawah Lembaga Getah Malaysia (LGM).
Nisbah pemotongan eksport adalah berdasarkan kepada perkongsian produktiviti getah asli di dalam negara-negara anggota ITRC. Oleh itu, jumlah kuantum pemotongan eksport sebanyak 234,810 MT telah diberikan kepada Thailand di bawah pelaksanaan ini.
Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand (MOAC) menyatakan keyakinan beliau dalam keseriusan pelaksanaan AETS oleh ITRC akan memberikan impak positif terhadap harga getah asli  di pasaran global.
 
 
B. Peningkatan Penggunaan Domestik di Negara-Negara ITRC
Dalam pada itu, negara-negara anggota ITRC meletakkan sasaran untuk meningkatkan penggunaan domestik di dalam negara mereka. Bahkan Malaysia adalah negara pengeluar terkemuka getah asli terutama di dalam industri sarung tangan. Pada masa yang sama, Thailand juga menerokai pendekatan bagi menambah baik inovasi dan meningkatkan penggunaan domestik.
 
Pada tahun 2018, Thailand menyasarkan penggunaan 200,000 MT tambahan getah asli untuk projek Kerajaan seperti jalan raya getah, sport filed mat, pavement rubber block, pond liner, bantal dan alas lantai.
 
C.  Langkah-Langkah Sokongan oleh Kerajaan Thailand
Selain daripada pelaksanaan AETS, Kabinet Thai juga telah meluluskan beberapa langkah sokongan seperti:
 
־ Pinjaman mudah kepada pemproses/pengeksport getah asli (getah kering) sehingga 20 bilion Thai Baht. Dengan langkah ini, Kerajaan akan memberi subsidi kepada faedah pinjaman tidak lebih daripada 3 peratus setahun; dan
־ Meningkatkan penggunaan getah asli di dalam agensi Kerajaan dengan sasaran 200,000 MT.
 
D. Membuka Sebarang Aduan dan Cadangan daripada Pengeksport/ Pemproses
Menteri Petanian dan Koperasi Thailand (MOAC) menegaskan bahawa beliau bersikap terbuka dalam setiap aduan atau cadangan daripada Pengeksport/ Pemproses yang terkesan daripada pelaksanaan AETS untuk penambahbaikan. Berkaitan tentang impak negatif daripada pelaksanaan AETS, Kementerian akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan (MOC) untuk menjalankan siasatan terhadap stok getah asli dan mencari kos pengeluaran yang adil dan sewajarnya kepada usahawan-usahawan yang menghantar kes mereka kepada Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand (MOAC).
 
24 Januari 2018