ธุรกิจ

บทความด้านเศรษฐกิจ : รัฐบาลมาเลเซียประกาศกำหนดให้นายจ้างรับผิดชอบค่า Levy ในการจ้างแรงงานต่างชาติ

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่า Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติรายใหม่และแรงงานต่างชาติรายเก่าที่กำลังจะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน รวมถึงแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้วในปีนี้ และมีใบอนุญาตฯไปจนถึงปีหน้า ซึ่งการให้นายจ้างจ่ายค่า Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ได้มีการกำหนดเป็นเงื่อนไขในหนังสือสัญญาของนายจ้าง (Employers Undertaking หรือ Aku Janji Majikan) นายจ้างจะต้องลงนามก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้จ้างงานแรงงานต่างชาติ หากนายจ้างคนใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวกับการกำหนดการจ่ายค่า Levy สำหรับแรงงานต่างชาติ จะถูกทางการดำเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวด สำหรับอัตราค่า Levy ในการจ้างแรงงานต่างชาติที่กำหนดโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย มีดังนี้

ภาคประกอบการ

อัตราค่า Levy (ริงกิต)

คาบสมุทรมาเลเซีย

ซาบาห์และซาราวัก

การผลิต

1,850

1,010

ก่อสร้าง

1,850

1,010

บริการ

1,850

1,490

เพาะปลูก

640

590

เกษตร

640

410

ผู้ช่วยแม่บ้าน คนที่หนึ่ง

410

410

                 คนที่สองถึงคนที่สี่

590

590

 

โดยนโยบายที่กำหนดให้นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า Levy ให้แรงงานต่างชาติ จะถูกบังคับใช้ภายใต้ ‘พันธะสัญญาร่วมของนายจ้าง’ (Employer Mandatory Commitment: EMC) ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ของรัฐบาล มีกำหนดบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ได้รับการทักท้วงจากกลุ่มผู้ประกอบการ รัฐบาลจึงเห็นชอบให้เลื่อนการบังคับใช้ในปีถัดไป (ปี 2561 /ค.ศ. 2018)

วัตถุประสงค์ของ EMC เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่านายจ้างมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อแรงงานต่างชาติของตน โดยภายใต้ EMC รัฐบาลยังกำหนดให้นายจ้างต้องปฏิบัติตาม Guidelines on Minimum Standard of Foreign Workers Accommodation ในการจัดเตรียมที่พักให้แรงงานต่างชาติ  รวมทั้งมีการนำเสนอหนังสือสัญญาของนายจ้าง (Employers Undertaking หรือ Aku Janji Majikan) ที่กำหนดกรอบความรับผิดชอบและเงื่อนไขในการจ้างงานแรงงานต่างชาติที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม  ดังนี้

(1) จ่ายค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างชาติ (Levy) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียม ปี 1951 (Fees Act 1951/Akta Fi 1951)
 
(2) ลงนามในสัญญาจ้าง  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจ้างงาน ปี 1955 (Employment Act 1955/Akta Kerja 1955) ตามรูปแบบสัญญาจ้างที่กำหนด
 
(3) จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ให้วันหยุดและวันหยุดพักผ่อน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจ้างงาน ปี 1955
 
(4) ทำตามมติใด ๆ ของรัฐบาล ที่เกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ (National Wages Consultative council Act 2011/Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011)
 
(5) จัดเตรียมความสะดวกเรื่องที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานขั้นต่ำของที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ปี 1990 (Minimum Standard of Housing and Amenities Act 1990/Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990)
 
(6) ไม่ถือและเก็บหนังสือเดินทางของแรงงานต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง ปี 1966 (Passport Act 1966/Akta Pasport 1966)
 
(7) ไม่ว่าจ้างผู้ที่เข้าเมืองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเข้าเมือง ปี 1959/63 (immigration Act 1956-63/Akta Imigresen 1959/63)
 
(8) รับผิดชอบการชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาแรงงานต่างชาติ ในกรณีที่แรงงานต่างชาติไม่สามารถจ่ายค่ารักษาดังกล่าวได้
 
(9) ส่งกลับแรงงานต่างชาติที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง โรคติดต่อ หรือไม่สามารถที่จะทำงานได้
 
(10) จัดทำเอกสาร Check Out Memo กับกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ก่อนที่จะส่งแรงงานต่างชาติกลับประเทศต้นทาง
 
(11) ทำตามมติอื่นๆที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างชาติ ตามที่รัฐบาลได้มีการลงมติเป็นครั้งคราว
 
ภายใต้ EMC นายจ้างที่จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติ ต้องกรอกข้อมูลลงในหนังสือสัญญาของนายจ้างพร้อมลงนามให้สมบูรณ์ รวมทั้งต้องให้เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานมาเลเซียลงนาม ก่อนที่จะดำเนินการยื่นขอจ้างแรงงานต่างชาติกับฝ่ายการจัดการแรงงานต่างชาติ กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะได้รับโทษตามพระราชบัญญัติที่ได้ฝ่าฝืนไป รวมทั้งอาจถูกลงบัญชีดำไม่ให้จ้างแรงงานต่างชาติในภายหน้า
 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.mohr.gov.my/index.php/en/resource/foreign-workers-levy

http://www.mohr.gov.my/pdf/Aku_Janji_Majikan.pdf

http://www.mohr.gov.my/images/pdf/ukk/KENYATAAN-MEDIA-PENGUATKUASAAN-PEMBAYARAN-LEVI-PEKERJA-ASING.pdf
 
http://www.mohr.gov.my/pdf/Jadual_Kadar_Pembayaran_Levi.pdf