คนไทยในต่างประเทศ

สาระน่ารู้ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย

 

ประเทศมาเลเซีย : เมืองโกตาบารู

กัวลาลัมเปอร์ : เมืองโกตาบารูรัฐปีนัง
ข้อมูลเบื้องต้น : เมืองโกตาบารู
ที่ตั้ง เมืองโกตาบารู ตั้งอยู่ในรัฐกลันตัน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู
ทิศเหนือ จดประเทศไทยที่ อ.สุคิริน อ.แว้ง อ.สุไหงโก-ลก 
ทิศใต้ จดรัฐปาหัง ทิศตะวันตก จดรัฐเปรัค
พื้นที่ 14,943 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของพื้นที่ประเทศ (330,400 ตร.กม.)
ภูมิประเทศ เป็นป่าไม้และภูเขา (ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด)
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นและมีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 21-32 องศาเซลเซียส มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (ประมาณกลางเดือน ม.ค.-ต.ค.) และ ฤดูฝน (พ.ย.- ประมาณกลางเดือน ม.ค.)
ประชากร 1,378,100 คน (พ.ศ. 2541) คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของประชากรทั้งประเทศ (22,197,400 คน)
ประกอบด้วย มาเลย์ 94.1 จีน ร้อยละ 3.6 ไทย ร้อยละ 1.8 อินเดีย ร้อยละ 0.5

แหล่งท่องเที่ยว
กลันตันเป็นรัฐที่เคร่งศาสนามากที่สุดในมาเลเซีย จนได้รับการขนานนามว่า ชานนครเมกกะห์ นอกจากนี้ รัฐกลันตันเป็นรัฐแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าสนใจที่สุดในมาเลเซีย การละเล่นพื้นบ้านอย่างเช่น เรบานะและกรือโต๊ะซึ่งสูญหายไปจากรัฐอื่น ๆ แล้วยังมีอยู่ที่กลันตันเพียงแห่งเดียว

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของมาเลเซีย ได้แก่ พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวนอกเมือง เช่น หาดปันไต ซาฮายา แหล่งผลิตผ้าบาติก และงานหัตถกรรมก็เป็นที่น่าสนใจ

 

การแต่งกาย
ชาวมาเลเซียโดยเฉพาะสตรีส่วนใหญ่ นิยมแต่งกายด้วยชุดประจำศาสนาอิสลาม สตรีชาวมาเลเซียจะมีผ้าคลุมศีรษะและนุ่งห่มมิดชิด นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เหมาะสม หากจะเข้าเยี่ยมชมมัสยิดหรือวัด สำหรับสตรีต้องติดต่อราชการหรือธุรกิจ ควรแต่งกายสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า

การเข้าเมือง
การเดินทางเข้ามาเลเซีย สำหรับคนไทยไม่ต้องมีวีซ่าแต่ต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือใช้เอกสารผ่านแดน (Border Pass) สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล)

ผู้เข้าเมืองทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเข้าเมือง (Disembaskation Form) และแบบฟอร์มแจ้งการถือครองเงิน (Travellers Declaration Form - TDF) ซึ่งต้องกรอกทั้งขาเข้าและขาออกจากมาเลเซีย

การถือครองเงิน
นักเดินทางนำเข้าหรือนำออกเงินริงกิตจากมาเลเซียได้ไม่เกินคนละ 1,000 ริงกิต ส่วนการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเลเซีย สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวน การนำเงินตราต่างประเทศออกนอกมาเลเซียโดยพลเมืองมาเลเซียเอง ทำได้ครั้งละไม่เกินมูลค่าเทียบเท่า 10,000 ริงกิต ส่วนผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองมาเลเซีย อนุญาตให้นำออกได้เท่ากับจำนวนที่นำเข้ามา

การตรวจลงตรา
นักเดินทางที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน และจะพำนักในมาเลเซียได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา หากต้องการพำนักเกิน 1 เดือน ต้องขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย ยกเว้นบุคคลสัญชาติสิงคโปร์และบรูไน

การเดินทางเข้ารัฐกลันตัน
การเดินทางสามารถขับรถยนต์เข้าทางด่านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้ในช่วงเวลา 05.00 - 21.00 น. (เวลาไทย) หรือทางด่านตากใบ ตั้งแต่ 05.00 - 18.00 (เวลาไทย) ทั้งนี้ยานพาหนะที่ขับเข้ามาเลเซียต้องมีประกัน พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 ซึ่งสามารถแวะทำประกันได้บริเวณชายแดนฝั่งไทย และต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งการนำยานพาหนะเข้ามาเลเซีย (International Circulation Permit-ICP)

ศุลกากร
ห้ามนำเข้ายาเสพติด มาเลเซียกำหนดโทษสำหรับผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดสูง และเข้มงวดถึงขั้นประหารชีวิต
ห้ามนำเข้า อาวุธปืน กระสุน อุปกรณ์ขุดเจาะและนิตยสารหรือวัสดุใด ๆ ที่เป็นภาพอนาจาร

ที่พัก
มีให้เลือกมากมาย ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับกลางและระดับประหยัด โรงแรมหรูหราขณะนี้มีเพียง 2 แห่ง ราคาตั้งแต่ 60-250 ริงกิต

เวลาราชการ
สถานที่ราชการเปิดทำการตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.45 น. วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.30 น. (เวลามาเลเซียเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)

 

 

 
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
(Royal Thai Consulate General, Kota Bharu)
4426 Jalan Pengkalan Chepa,
15400 Kota Bharu, Kelantan
โทรศัพท์ : (09) 7445266, 7482545
โทรสาร : (09) 7449801
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038