ข่าว / News : 02 ก.พ. 2561 - การสอบนักธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 News

ข่าว / News : 02 ก.พ. 2561 - การสอบนักธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน
เจ้าคณะรัฐกลันตัน อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เดินทางจากประเทศไทยมาจัดสอบธรรม
สนามหลวง ครั้งที่ 2/2560 ณ วัดพิกุลทองวราราม อำเภอตุมปัต
รัฐกลันตัน เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีพระราชเวที
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชชวรมหาวิหาร เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2/2560
ซึ่งมีผู้เข้าสอบเป็นพระสงฆ์จำนวน 10 รูป สอบนักธรรมชั้นโทและเอก และฆารวาสซึ่งเป็นชาวไทยสยาม จำนวน 115 คน สอบธรรมศึกษา
ชั้น ตรี โท และเอก การจัดสอบเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

The Royal Thai Consulate-General in Kota Bharu, in cooperation with the Majlis Sangkha Kelantan (Office of the Primate of Kelantan) gave facilitation to the delegation from the Central Dharma Testing Service Headquarter, Thailand led by Phra Rajaveti, Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwara
mahaviharn, Thailand to arrange the 2nd Central Dharma Testing Year 2017 at Wat Pikulthongvararam, Tumpat, Kelantan.
On 2 February 2018 Acting Consul-General was present in the Opening Ceremony of the 2nd Central Dharma Testing Year 2017. There were 10 candidates tested for Dhama Scholar Intermediate and Advanced Level and 115 Siamese candidates tested Dharma Study Elementary, Intermediate and Advanced Level. The 2nd Central Dharma Testing 2017 ended on the 3 February 2018.