บริการ

การทำหนังสือเดินทางไทย

การทำหนังสือเดินทางไทย (e-passport)

 1. เอกสารประกอบได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร (กรณีผู้เยาว์) ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
   
 2. ในการดำเนินการให้ผู้เยาว์ บิดาขมารดา ต้องมาลงนามยินยอมให้บุตรด้วย
   
 3. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางใหม่ 1,400 รูปี
   
 4. การกรอแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางต้องมาทำที่สถานกงสุลใหญ่ฯเท่านั้น
   
 5. หนังสือเดินทางใหม่จะต้องผลิตเล่มในประเทศไทยแล้วส่งมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2-3 สัปดาห์นับจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้น ผู้ร้องที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควนวางแผนการเดินทสงให้รอบคอบ

ไฟล์แนบ