ข่าวและกิจกรรม : ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร  News

ข่าวและกิจกรรม : ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

 

 

   

ส.ว. ๓๗/๑

ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

--------------------

          ตามที่ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐพิหาร รัฐโอริสสา รัฐฉัตตีสครห์ รัฐฌาร์ขัณฑ์ และดินแดนสหภาพแห่งหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

            บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

            ๑.  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
(ส.ส./ส.ว. ๑๑/๑) ๔๙๐ คน (สี่ร้อยเก้าสิบคน)

            ๒.  จำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ๕๒๕ บัตร

            ๓.  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง เพื่อการลงคะแนน ๑๗ คน

            ๔.  จำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ชำรุดหรือใช้ลงคะแนนไม่ได้ - บัตร

            ๕.  จำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เหลือ ๕๐๘ บัตร

            ๖.  จำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้งจำแนกตามเขตเลือกตั้ง ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง

                             ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                                                                                                  นายประสิทธิเดช วิชิตสรสาตร

                                             กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

 

    ลำดับที่

จังหวัด

เขตเลือกตั้งที่

จำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ว. ๔๘)

หมายเหตุ

1

กรุงเทพมหานคร

001

3

 

2

ชัยนาท

010

1

 

3

เชียงใหม่

014

2

 

4

นครราชสีมา

021

1

 

5

นครศรีธรรมราช

022

1

 

6

ปทุมธานี

029

1

 

7

พิษณุโลก

038

1

 

8

แพร่

041

1

 

9

ภูเก็ต

042

1

 

10

มุกดาหาร

044

1

 

11

ราชบุรี

051

1

 

12

สกลนคร

057

1

 

13

สมุทรปราการ

060

1

 

14

อุตรดิตถ์

075

1

 

 

รวม

 

17