ข่าวและกิจกรรม : แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งสภาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ส.ว.นรจ.) ประจำปี 2557 News

ข่าวและกิจกรรม : แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งสภาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ส.ว.นรจ.) ประจำปี 2557

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นอกราชอาณาจักร ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 - 15.30 น.นั้น
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในรัฐเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 5 รัฐและ 1 ดินแดนสหภาพ คือ รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐพิหาร รัฐโอริสสา รัฐฉัตตีสครห์ รัฐฌาร์ขัณฑ์ และดินแดนสหภาพแห่งหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ลงทะเบียนในแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่แนบมา (ด้านล่าง) และขอให้ส่งแบบคำร้องดังกล่าวกลับคืนไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสแรก โดยมีวิธีการ ดังนี้  
 
*** ทั้งนี้ ผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบคำร้องฯ ใหม่ ***
 
วิธีการ สำหรับผู้ยื่นแบบคำร้องเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ครั้งแรก) 
1. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร download และกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบให้ครบสมบูรณ์ และระบุวิธีที่จะเลือกตั้ง (ตามกรอบด้านขวาบน) คือ (1) เลือกตั้งด้วยตนเอง ณ สถานกงสุลใหญ่ หรือ (2) เลือกตั้งทางไปรษณีย์ 
2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กรุณา scan แบบคำร้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และจัดส่งทาง email มาที่ thaiconsular.ccu@gmail.com ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเข้าในระบบ     
3. ในส่วนของเอกสารแบบคำร้องและสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ฉบับจริง ต้องจัดส่งให้สถานกงสุลใหญ่ ที่อยู่ 18B Mandeville Gardens, Ballygunge, Kolkata 700 019 ภายในโอกาสแรก แต่ไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2558
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
17 กุมภาพันธ์ 2557

ไฟล์แนบ