งานกงสุล : การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 31 มีนาคม 2562) News

งานกงสุล : การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 31 มีนาคม 2562)

คนไทยที่พำนักในรัฐเบงกอลตะวันตก รัฐพิหาร รัฐโอดิศา รัฐฌารขัณฑ์ รัฐฉัตตีสครห์ และดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เนื่องจากมีเหตุจำเป็น สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. กรอกแบบ ส.ส. 1/8 ซึ่งมี 2 หน้า โดยกรอกเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น จากนั้น ส่งให้แก่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้ง 2 หน้า
2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. วิธีการจัดส่งเอกสาร
3.1 ยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. หรือ
3.2 ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ 18B, Mandeville Gardens, Ballygunge, Kolkata - 700009)
 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ทางโทรศัพท์ 033 2440-3231/ 7836 หรือ thaiconsular.ccu@gmail.com

ไฟล์แนบ