ข่าวเด่น/Top Stories : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ข่าว

ข่าวเด่น/Top Stories : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

               เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563  ข้าพระพุทธเจ้า นายธาตรี  เชาวชตา กงสุลใหญ่  ณ เมืองการาจี พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในแคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถาน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ต่างปลื้มปิติ และชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี 

               ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

                ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน  

 

                                                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม