ข่าวเด่น/Top Stories ข่าว

ข่าวเด่น/Top Stories

 • มอบถุงยังชีพ (Reaching Thai: Part 5)
  มอบถุงยังชีพ (Reaching Thai: Part 5)
  19 มิถุนายน 2563: นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้มอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้แก่นักศึกษาไทย ที่หอพักมหาวิทยาลัย Binoria จำนวน 52 คน ที่ยังคงพำนักอยู่ในเมืองการาจี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึงรัฐาลแคว้นซินด์ ได้ประกาศปิดเมืองต่อไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ในถุงยังชีพดังกล่าว นอกจากสิ่งบริโภคแล้ว ยังประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดฯ เช่น เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือ วิตามินซี เป็นต้น
  การมอบถุงยังชีพครั้งนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 5 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยครั้งแรก มอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 และ ครั้งที่ 4 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563
  19 มิ.ย. 2563
 • อพยพนักศึกษากลับไทย
  อพยพนักศึกษากลับไทย
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำ ประเทศไทยจัดเที่ยวบินพิเศษสายการบิน Pakistan International Airline (PIA) ที่ PK 8892 เส้นทางเมืองละฮอร์-กรุงเทพฯ- เมืองละฮอร์ นำคณะคนไทยจากกรุงอิสลามาบัด เมืองละฮอร์ เมืองการาจี และเมืองอื่น ๆ ประกอบด้วยครอบครัวข้าราชการที่มีภารกิจในประเทศไทย นักศึกษาคณะดะวะห์ พ่อครัวคนไทย และครอบครัวคนไทยรวม 20 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีนักการทูตปากีสถานและครอบครัว รวม 3 คน และคนลาวตั้งครรภ์ 1 คนซึ่งเป็นภริยาพ่อครัวคนไทย ร่วมเดินทางไปด้วย โดยเที่ยวบินขากลับจากกรุงเทพฯ จะนำคนชาติปากีสถาน และนายอภิพันธุ์ ชี้เจริญ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับไปยังปากีสถานด้วย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาขาติ Allama Iqbal International Airport เมืองละฮอร์ เวลา 06:00 น. มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกันเวลา 12:10 น. (เวลาประเทศไทย) โดยผู้โดยสารรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเอง และทุกคนมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นลบ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน อนึ่ง การส่งคนไทยกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำ ปทท รัฐบาลกลางและรัฐบาลแคว้นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดและ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงฯ และท่านผู้บริหารกระทรวงฯ ท่านอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล/ท่านอธิบดีและเจ้าหน้ที่กรมเอเชียใต้ฯ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
  8 มิ.ย. 2563
 • ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการ สกญ. โดยมีข้าราชการพร้อมครอบครัว ได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ กงสุลใหญ่ธาตรี เชาวชตา ได้อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และนำกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา ราชินีหลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร
  3 มิ.ย. 2563
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563
  ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ข้าพระพุทธเจ้า นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในแคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถาน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ต่างปลื้มปิติ และชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร
  ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
  28 พ.ค. 2563
 • มอบถุงยังชีพ Reaching Thai (4)
  มอบถุงยังชีพ Reaching Thai (4)
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ได้ไปเยี่ยมนักศึกษาไทย ในเมืองการาจี เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 การมอบถุงยังชีพครั้งนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 4 ตั้งแต่ประกาศ lockdown เมืองการาจี โดยครั้งแรก มอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
  19 มิ.ย. 2563
 • อพยพนักศึกษากลับไทย
  อพยพนักศึกษากลับไทย
  เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี นำโดยนายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งคณะนักศึกษาไทยจำนวน 33 คน และคนไทยจำนวน 11 คนที่พำนักอยู่ในเมืองการาจี รวม 44 คน ขึ้นรถโค้ช 2 คัน โดยมีรถตำรวจปากีสถานนำ เดินทางจากเมืองการาจีไปยังท่าอากาศยานเมืองละฮอร์ ระยะทาง 1,177 กม. ใช้เวลาเกือบ 20 ชม. เพื่อไปขึ้นเครื่องบิน Air Asia เที่ยวบินพิเศษ ที่ FD9787 กลับประเทศไทย คณะนักศึกษาและคนไทยจากเมืองการาจี ถึงเมืองละฮอร์ในวันที่ 6 พ.ค. 2563 เวลาบ่าย 3 โมงโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะนักศึกษาและคนไทยจากเมืองการาจีที่ท่าอากาศยานเมืองละฮอร์ ในการเช็คอินและส่งคณะนักศึกษาและคนไทยจากเมืองการาจีกลับประเทศไทย ซึ่งกำหนดบินออกจากท่าอากาศยานเมืองละฮอร์ เวลา 20.00 น. และถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลาประมาณ 02.00 น. (เวลาใน ปทท) การเดินทางครั้งนี้ นักศึกษาและคนไทยจากเมืองการาจีทุกคนได้รับผลการตรวจ COVID-19 และมีเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น Fit to Fly หนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งเอกสาร ต.8 เป็นต้น ทั้งนี้ คณะนักศึกษาและคนไทยจากเมืองการาจี ทั้ง 44 คนข้างต้นนี้ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยร่วมกับคนไทยอื่น ๆ จากกรุงอิสลามาบัดและเมืองละฮอร์ด้วย รวมคนไทยเที่ยวบินพิเศษนี้ทั้งสิ้น 114 คน ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แสดงความขอบคุณ ฯพณฯ นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ที่กรุณาจัดเที่ยวบินพิเศษนี้และจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปอำนวยความสะดวกให้แก่คณะนักศึกษาและคนไทยจากเมืองการาจีดังกล่าว #การทูตเพื่อประชาชน #ทุกแห่งหนเราดูเเล #ขอบคุณAirAsia #กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #กงสุลไทยใจดี #ทีมอิสลามาบัด #ทีมการาจี #Thai Students Association in Islamabad #IIUI #Thai Student Association in Karachi #Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
  9 พ.ค. 2563
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563
  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 10.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563 ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี โดยมีนายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563 จากนั้น กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
  4 พ.ค. 2563
 • วันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
  วันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
  บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์
  เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา
  พระบารมีเกริกก้องฟ้า
  ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
  ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
  ข้าพระพุทธเจ้า พนักงาน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เมืองการาจี
  ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมแม่บ้านไทย เมืองการาจี
  ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักศึกษาไทย เมืองการาจี
  ข้าพระพุทธเจ้า พสกนิกรชาวไทยในแคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถาน
  2 พ.ค. 2563
 • Reaching Thai (3)
  Reaching Thai (3)
  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ได้ไปเยี่ยมนักศึกษาไทย ที่หอพัก Binoria University International เมืองการาจี เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการประกาศ lockdown จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 อนึ่ง การมอบถุงยังชีพครั้งนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 3 ตั้งแต่ประกาศ lockdown เมืองการาจี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยครั้งแรก มอบไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 ร่วมกับชมรมสตรีไทยในเมืองการาจี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
  18 เม.ย. 2563
 • Reaching Thais (2)
  Reaching Thais (2)
  End of March 2020 and beginning of April 2020: The Thai Consul General continues endlessly assisting his Thai citizens residing in Karachi during this COVID-19 outbreak.
  8 เม.ย. 2563
 • สารจากกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
  สารจากกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
  สารจากกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
  สวัสดีครับชาวไทยในแคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถานทุกท่าน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีได้ติดตามข่าวเชื้อไวรัส Covid-19 มาตั้งแต่ระบาดที่เมือง Wuhan ประเทศจีน และไม่เคยคิดว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวจะระบาดได้รวดเร็วขณะนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความห่วงใยชาวไทยทุกท่านในแคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถาน
  ผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างราบรื่น และขอให้ความมั่นใจว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีจะทำหน้าที่ดูแลให้ความคุ้มครองชุมชนไทยอย่างดีที่สุด และขอให้ร่วมกันสวดมนต์ภาวนาให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
  สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้สื่อ online ในการติดต่อสื่อสารกับชุมชนไทยให้มากที่สุด ตัวเลขที่ชัดเจนของจำนวนคนไทยและการติดต่อในสถานการณ์เวลานี้สำคัญมาก จึงขอความร่วมมือทุกท่านลงทะเบียนคนไทยในแคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถานที่ https://forms.gle/U4MYfzag55Zaupfp7 และเข้าร่วม Line กลุ่มคนไทยในการาจี ที่ https://line.me/R/ti/g/rZwIu-LOlH ตลอดจนติดตามที่ https://www.facebook.com/thaiconsulatekarachi/ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิด
  ขอให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและขอให้รักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่เสมอครับ
  ด้วยรักและห่วงใย
  ลงชื่อ ธาตรี เชาวชตา
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
  30 มี.ค. 2563
 • Reaching Thais
  Reaching Thais
  28 Mar 2020: Karachi is locked down but the Royal Thai Consulate General led by Thatree Chauvachata is reaching out to the Thai Community who has been limited in accessing to necessary supplies.
  29 มี.ค. 2563
 • VISA during COVID-19 outbreak
  VISA during COVID-19 outbreak
  21 มี.ค. 2563
 • Thai Buddhist monks
  Thai Buddhist monks
  27 Feb 2020: The Thai Buddhist monks visited Pakistan and were received by the Thai Consul General. A cultural and religion exchange will deepen the existing Thailand-Pakistan relations.
  29 ก.พ. 2563
 • Camp Office
  Camp Office
  1. On 13 Feb 2020 CG, Mr. Apipan Cheecharoen, Deputy CG, and Mr. Mubeen Ansari,the Consulate’s Business Information Center officer paid a courtesy call on Mr. Saquib Rauf, congratulating him for his newly appointment as Director and Duputy Chief of Protocol (DCP), MOFA (Camp Office). The new DCP replaced Mr. Shoaib Mubarak, who left for new posting at Pakistani Consulate in Bradford, and had been positioned at the Middle East Division, National Assembly & Senate Affairs, Human Resource and Career Planning Division and had been posted in NY, USA; Tehran, Iran; and Brussels, Belgium.
  2. DCP clarified CG on Non Objection Certificate (NOC) which CG needs to acknowledge the Camp before going out of Karachi, for the Camp could forward to the Ministry of Interior for further security action. DCP accepted it takes quite longer time to get the NOC due to security clearance, sometimes it takes more than usual time, but traveling to open areas would not take much time.
  3. CG informed DCP that because the present lease agreement of the Thai Consulate’s Chancery will be expired shortly in May 2020 and should the lease not extended the office will have to be moved. DCP replied that the Consulate has to inform the MOFA for consideration if it wants to buy the land and property, but the Consulate can only send a Note to MOFA for acknowledgment if it wants to rent new premises.
  4. They both also exchanged views on matters of bilateral interest such as the camp offices (which are in provincial capitals to facilitate diplomats and foreign missions), tax exemption and VAT refund (which can be submitted in camp offices but approved and issued by MOFA, Islamabad), retirement age (which is 60 years of age for all Pakistan state officers), bureaucrat recruitment, etc.
  14 ก.พ. 2563