ข่าวเด่น/Top Stories : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ COVID-19 ในแคว้นซินด์และบาลูจิสถาน ข่าว

ข่าวเด่น/Top Stories : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ COVID-19 ในแคว้นซินด์และบาลูจิสถาน

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ COVID-19 ในแคว้นซินด์และบาลูจิสถาน