ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • มอบถุงยังชีพ (Reaching Thai: Part 5)
  19 มิถุนายน 2563: นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้มอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้แก่นักศึกษาไทย ที่หอพักมหาวิทยาลัย Binoria จำนวน 52 คน ที่ยังคงพำนักอยู่ในเมืองการาจี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึงรัฐาลแคว้นซินด์ ได้ประกาศปิดเมืองต่อไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ในถุงยังชีพดังกล่าว นอกจากสิ่งบริโภคแล้ว ยังประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดฯ เช่น เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือ วิตามินซี เป็นต้น การมอบถุงยังชีพครั้งนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 5 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยครั้งแรก มอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 และ ครั้งที่ 4 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563
 • อพยพนักศึกษากลับไทย
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำ ประเทศไทยจัดเที่ยวบินพิเศษสายการบิน Pakistan International Airline (PIA) ที่ PK 8892 เส้นทางเมืองละฮอร์-กรุงเทพฯ- เมืองละฮอร์ นำคณะคนไทยจากกรุงอิสลามาบัด เมืองละฮอร์ เมืองการาจี และเมืองอื่น ๆ ประกอบด้วยครอบครัวข้าราชการที่มีภารกิจในประเทศไทย นักศึกษาคณะดะวะห์ พ่อครัวคนไทย และครอบครัวคนไทยรวม 20 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีนักการทูตปากีสถานและครอบครัว รวม 3 คน และคนลาวตั้งครรภ์ 1 คนซึ่งเป็นภริยาพ่อครัวคนไทย ร่วมเดินทางไปด้วย โดยเที่ยวบินขากลับจากกรุงเทพฯ จะนำคนชาติปากีสถาน และนายอภิพันธุ์ ชี้เจริญ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับไปยังปากีสถานด้วย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาขาติ Allama Iqbal International Airport เมืองละฮอร์ เวลา 06:00 น. มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกันเวลา 12:10 น. (เวลาประเทศไทย) โดยผู้โดยสารรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเอง และทุกคนมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นลบ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน อนึ่ง การส่งคนไทยกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำ ปทท รัฐบาลกลางและรัฐบาลแคว้นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดและ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงฯ และท่านผู้บริหารกระทรวงฯ ท่านอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล/ท่านอธิบดีและเจ้าหน้ที่กรมเอเชียใต้ฯ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
 • ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการ สกญ. โดยมีข้าราชการพร้อมครอบครัว ได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ กงสุลใหญ่ธาตรี เชาวชตา ได้อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และนำกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา ราชินีหลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563
  ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ข้าพระพุทธเจ้า นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในแคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถาน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ต่างปลื้มปิติ และชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Royal Thai Consulate-General           
151, Main Khayaban -e- Hafiz,
Phase-VI, Defence Housing Authority,
Karachi

Office Hours: Monday to Friday
8.30 - 16.30


Visa Submission :  8.30 - 10.30
Visa Delivery : 11.00 - 12.00

Tel.  (92-21)  3585 5405 - 6
Fax. (92-21)  3585 5404
E-mail : apipan@hotmail.com

 • thaiairways