บริการ

การรับรองเอกสาร

-  ผู้ร้องที่ประสงค์จะรับรองเอกสาร จัดทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม สามารถยื่นเรื่องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

-  ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอม ฉบับละ 210,000 รูเปียห์ โดยใช้เวลา 3 วันทำการ

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- คำร้องนิติกรณ์ (สำหรับการรับรองเอกสาร)

- หนังสือมอบอำนาจ

- หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม (สำหรับการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์)

 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย

-  สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย โดยผู้ร้องจะต้องนำเอกสารไปรับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
-  เอกสารภาษาไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องได้รับการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
คลิ๊กที่นี่เพื่อเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานอินโดนีเซีย

-  กรณีเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการอินโดนีเซีย ผู้ร้องจะต้องนำไปรับรองเอกสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายอินโดนีเซีย ได้แก่ กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ตามลำดับ ก่อนที่จะนำมารับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
-  กรณีเอกสารอื่น ๆ ผู้ร้องจะต้องนำไปรับรองเอกสารที่ทนายความสาธารณะ (Notary Public) ของอินโดนีเซีย ก่อนที่จะนำไปยื่นต่อกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย หลังจากนั้น จึงจะสามารถนำมายื่นขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
คลิ๊กที่นี่เพื่อเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการโครเอเชียและเซอร์เบีย

-  กรณีเอกสารที่ออกโดยทางการโครเอเชียและเซอร์เบีย ผู้ร้องจะต้องนำไปรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตโครเอเชีย ณ กรุงจาการ์ตา หรือสถานเอกอัครราชทูตเซอร์เบีย ณ กรุงจาการ์ตา ก่อนทีจะนำมายื่นขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา